Sírovodík

Sírovodík je toxický a smrtiaci plyn, ktorý sa vytvára pri mikrobiálnom anaeróbnom rozklade organickej látky.

Sírovodík je toxický a smrtiaci plyn, ktorý sa vytvára v stokách a kanalizačných nádržiach pri mikrobiálnom anaeróbnom rozklade organickej látky. Táto organická látka sa rozkladá pomocou kyslíka, ktorý vzniká odkysličením síranu (SO42-). Vzniknutý ión sírnika (S2-) reaguje vo vode s iónmi vodíka (H+) vo vode a vzniká H2S.

H2S je vysoko toxický a horľavý plyn. Sírovodík je ťažší ako vzduch (hustota atmosférického vzduchu je 1,2 g/l, u H2S je to1,4 g/l), takže má tendenciu hromadiť sa v spodnej časti zle vetraných priestorov. H2S má veľmi charakteristický zápach,. Je možné ho zistiť v nízkych koncentráciách (ppm). Po dlhodobom vystavení jeho účinku otupuje čuch. Pri nízkych koncentráciách v hodnote 0,07 objemových percent môže rýchlo dôjsť k zástave dychu aj smrti.

H2S je silná korózna látka, ktorá spôsobuje napríklad koróziu betónových kanalizačných potrubí. H2S spôsobuje krehnutie niektorých druhov ocele a môže spôsobiť vznik sírnikových trhlín vzniknutých pnutím. Pri styku s kyslíkom okysličia aeróbne baktérie H2S na síranové ióny (SO42-). Síranový ión reaguje vo vlhkom prostredí s voľnými vodíkovými iónmi (H+) a vzniká H2SO.